ALGEMENE VOORWAARDEN

van Communicatie Team Henk Jansen B.V. Reclame Adviesbureau gevestigd te ’s–Hertogenbosch

Artikel 1. Definities:

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
 2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan Communicatie Team Henk Jansen B.V.
 3. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
 4. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
 5. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 2. Toepasselijkheid:

 1. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel van alle aanbiedingen van opdrachtnemer, van alle aan opdrachtnemer verstrekte opdrachten, van alle door opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, van alle door opdrachtnemer gegeven adviezen alsmede van alle overige, waaronder in de toekomst, met opdrachtnemer aan te gane rechtsbetrekkingen, met dien verstande dat waar sprake is van een onderverdeling van een artikellid in sub 1 en sub 2, sub 1 van toepassing is ten aanzien van een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en sub 2 op overige wederpartijen.
 2. Eventueel afwijkende voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn voor de opdrachtnemer slechts verbindend indien en voor zover de opdrachtnemer zich daar schriftelijk mee akkoord heeft verklaard.
 3. Overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
 4. Indien de opdrachtnemer schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.
 5. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten voor de toekomst ontlenen.

Artikel 3. Offertes:

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld.

Artikel 4. Overeenkomsten:

 1. Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke aanvaarding/bevestiging van een opdracht door de opdrachtnemer dan wel vanaf het tijdstip waarop door de opdrachtnemer met de uitvoering van de opdracht een begin is gemaakt.
 2. De opdrachtgever is door en vanaf de totstandkoming van de overeenkomst gebonden.
 3. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wijzigingen in de overeenkomst binden opdrachtnemer slechts indien deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd dan wel opdrachtnemer met de uitvoering hiervan een aanvang heeft gemaakt.
 5. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.
 6. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst:

 1. Desgevraagd zal de opdrachtnemer voor de aanvang van de werkzaamheden de concrete wijze, waarop hij voornemens is deze uit te voeren, deze aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de overeenkomst voordoen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.
 2. Overschrijdingen van de overeengekomen som tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
 3. Overschrijdingen van overeengekomen bedragen c.q. termijnen als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, voor zover deze overschrijdingen beperkt zijn tot 20% van de overeengekomen bedragen c.q. termijnen, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan -voor zover daarmee in overeenstemming- van de onderhavige leveringsvoorwaarden deel uit te maken.

Artikel 6. Prijzen:

 1. 1 De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. 
  Wij behouden ons het recht voor alle na dato van onze aanbieding of orderbevestiging opgekomen wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren aan de wederpartij door te berekenen met dien verstande dat de wederpartij, indien wij hiertoe wensen over te gaan, binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst de bevoegdheid heeft de overeenkomst te ontbinden.
  2 De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. 
  Wij behouden ons het recht voor alle na dato van onze aanbieding of orderbevestiging opgekomen wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren aan de wederpartij door te berekenen, ook al waren deze kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij acceptatie van de bestelling te voorzien.
 2. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.
 3. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 7. Relatiebeheer:

 1. De opdrachtnemer maakt van de contacten met de opdrachtgever zo veel mogelijk een gespreksverslag, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Ingeval van telefonisch contact wordt alleen een gespreksverslag gemaakt als de inhoud van het gesprek daartoe naar het oordeel van de opdrachtnemer aanleiding geeft.
 3. Als de opdrachtgever naar aanleiding van een gespreksverslag niet binnen vier werkdagen na toezending heeft gereageerd, wordt de inhoud van het verslag als juist en volledig aangemerkt en zijn opdrachtgever en opdrachtnemer aan de inhoud ervan gebonden.
 4. Ingeval binnen vier dagen na het contact door opdrachtnemer actie moet worden ondernomen, zal van tevoren per e-mail akkoord van de opdrachtgever worden gevraagd.
 5. De opdrachtnemer zendt de gespreksverslagen naar een daartoe bij de opdrachtgever aangewezen persoon.

Artikel 8. Inschakeling derden:

Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is de opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikkingstelling van goederen en/of diensten te geven.

Artikel 9. Betalingstermijn:

 1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen dertig dagen na factuurdatum.
 2. De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van de deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.
 3. Commercialproductie- en (ether)mediakosten dienen door de opdrachtnemer van de opdrachtgever te zijn ontvangen vóór het tijdstip, waarop de opdrachtnemer tot betaling van deze kosten verplicht is. Bij acceptatie van het uitzendschema zal voordat de bevestiging hiervan wordt ondertekend eerst 10% van de totale uitzendkosten door de opdrachtgever voldaan moeten zijn.
 4. Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclame-zendingen dienen vóór verzending/verspreiding door de opdrachtnemer van opdrachtgever te zijn ontvangen.
 5. De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door hem geaccordeerde bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen.
 6. Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens de opdrachtnemer voldoet, is hij - zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is - rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. De rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn één procent.
 7. Alle kosten, zowel gerechtelijke als de buitengerechtelijke met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; als bewijs van verschuldigdheid van deze kosten is voldoende overlegging van de desbetreffende facturen; deze kosten worden op minimaal 15% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen tenminste € 250,00 per vordering bedragen.

Artikel 10. Opschorting, staking en ontbinding:

 1. De opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.
 2. Bovendien is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.
 3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en rentes veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door de opdrachtnemer gederfde inkomen.

Artikel 11. Levertijden:

 1. Wij zijn gehouden de overeengekomen (af)levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch voor de (af)levering van zaken, die niet binnen de overeengekomen termijn zijn (af)geleverd, hebben wij het recht op een naleveringstermijn van 14 dagen, ingaande daags nadat wij van de wederpartij een schriftelijke aanmaning tot (af)levering hebben ontvangen.
 2. De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt de opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet- nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtnemer.
 3. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de opdrachtnemer is gevestigd.
 4. Wij zijn gerechtigd om (af) te leveren in gedeelten, welke wij afzonderlijk kunnen factureren; de betalingsvoorwaarden zoals bepaald in art. 8 van deze voorwaarden zijn ook op deze facturen van toepassing.

Artikel 12. Zorgplicht:

 1. De opdrachtnemer zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever inachtnemen.
 2. In het bijzonder draagt de opdrachtnemer - ervan uitgaande dat terzake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt - zorg voor de juiste audio en/of visuele vormgeving van de communicatie-uitingen en overige materialen en voor voldoening ervan aan de terzake geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, normatieve waarden en richtlijnen, voor zover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.
 3. Tevens draagt de opdrachtnemer zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

Artikel 13. Reclames, klachten en bewijs:

 1. Terzake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat de opdrachtnemer de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen na het verschijnen van het reclamemedium, schriftelijk reclameren.
 2. Terzake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden. Reclames met betrekking tot onzichtbare gebreken zijn niet meer mogelijk indien het verborgen gebrek wordt ontdekt na een tijdsverloop van drie maanden na het verrichten van de werkzaamheden.
 3. Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van verzending van de facturen schriftelijk bij de opdrachtnemer worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.
 4. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

Artikel 14. Exoneratie:

 1. Behoudens, door de opdrachtgever te bewijzen, opzet of grove schuld van opdrachtnemer, van zijn ondergeschikten dan wel van door hem ingeschakelde derden is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of winstderving, schade als gevolg van persoonlijk letsel of welke andere schade dan ook welke voor opdrachtgever en/of derden mocht ontstaan.
 2. Indien een bezwaar omtrent geleverde zaken en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van de opdrachtnemer terzake wordt vastgelegd, zal deze te zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoedingen is de opdrachtnemer nimmer verplicht.
 3. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor enige schade welke hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten of zaken, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van zijn beloning verminderd met de out-of-pocket kosten terzake van het geleverde. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van toerekenbare tekortkomingen zijdens opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.
 4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Zakenreizen zijn voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 15. Vrijwaring derden:

 1. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle schade-aanspraken van derden terzake van de juistheid en feitelijke inhoud van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd. Een en ander laat uiteraard onverlet de zorgplicht van de opdrachtnemer ex artikel 11 van deze voorwaarden.
 2. Wanneer opdrachtnemer niet verantwoordelijk is voor de aansturing van derde partijen en opdrachtgever dit zelf doet, kunnen eventuele onvolkomenheden die bij of door deze partijen ontstaan, niet aan opdrachtnemer ten laste worden gelegd.

Artikel 16. Niet-toerekenbare niet-nakoming:

 1. Ingeval de opdrachtnemer door niet–toerekenbare niet–nakoming wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keus, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
 2. Onder niet-toerekenbare niet-nakoming wordt te deze verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoringen, hetzij bij de opdrachtnemer hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen en ander buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 17. Intellectuele eigendom:

 1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij de opdrachtnemer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als nadere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
 2. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, voor zover zij aan de opdrachtnemer toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen - waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom van derden - de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal de opdrachtnemer voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
 3. De opdrachtnemer zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in het eerste lid en overigens in overeenstemming met de exoneratie-bepalingen van artikel 14 van deze voorwaarden, de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde de opdrachtnemer binnen achtenveertig uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.
 4. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
 5. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
 6. De opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

Artikel 18. Aard en duur van de overeenkomst:

De opdrachtnemer behartigt de communicatiebelangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van de opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen.

Artikel 19. Afwikkeling relatie:

 1. Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestatie, films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde der relatie als gevolg van de relatie bij de opdrachtnemer bevinden, zullen door hem op eerste aanvraag kosteloos aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen de opdrachtgever aan hem verschuldigd is, uit welke hoofde ook, zal zijn voldaan. Alsdan zal de opdrachtnemer ook zonder uitstel de media schriftelijk opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde mediaruimte / -tijd over te schrijven naar de opdrachtgever dan wel een door hem aan te wijzen derde.
 2. In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

Artikel 20. Overdracht, rechten en plichten:

 1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
 2. In de situatie dat de (relevante activiteit(en) van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder A bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 21. Toepasselijk recht, bevoegde rechter:

 1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan in verband met enige onder de vigeur van de onderhavige voorwaarden vallende rechtsbetrekking zullen, wanneer behorende tot de competentie van een Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch. De wederpartij heeft evenwel de bevoegdheid binnen de termijn van een maand, nadat wij ons schriftelijk jegens haar op het onderhavige beding hebben beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter.